Information

Key Value
urlhttp://gis1.potsdam-mittelmark.de/wss/service/isk_natur_WFS/guest
nameWMS_WFS_isk_natur:HEGEGEMEINSCHAFTEN
titleHEGEGEMEINSCHAFTEN
abstractDarstellung der Naturschutz, Baumnaturdenkmal, Flaechennaturdenkmal, GLB-FND, geschuetzte Landschaftsbestandteile, Hegegemeinschaften im Landkreis Potsdam-Mittelmark
keywords
crs
minx12.1922
miny51.9679
maxx13.2682
maxy52.5711

Extent

WMS preview

Provider

Key Value
titleLK-PM_isk_natur_WFS
abstractDarstellung der Naturschutz, Baumnaturdenkmal, Flaechennaturdenkmal, GLB-FND, geschuetzte Landschaftsbestandteile, Hegegemeinschaften im Landkreis Potsdam-Mittelmark
keywordsLandkreis Potsdam-Mittelmark, Naturschutz, Baumnaturdenkmal, Flaechennaturdenkmal, GLB-FND, geschuetzte Landschaftsbestandteile, Hegegemeinschaften
feeskeine Gebuehren
constraintscopyright
nameLandkreis Potsdam-Mittelmark
voice033841-91628
emailwilfried.gaertner@potsdam-mittelmark.de

Features

Name Type